Kategoria: Upiększamy swój ogród

Budowa domów drewnianych i szkieletowych na małej działce

Prawda jest taka, że jeśli już ktoś zdecydował się na zainwestowanie pieniędzy w działkę, to jednak w późniejszym czasie będzie chciał w jakiś sposób tego typu przedsięwzięcie wykorzystać. I tak przykładowo nieprawdopodobnie dużym zainteresowaniem cieszą się przeróżnego rodzaju opcje takie

ETYKA ZAWODU ROLNICZEGO

Rolnictwem zajmowali się nasi przodkowie od niepa­miętnych czasów. Rolnictwo związane z osiadłym trybem życia rozwinęło się po okresie pasterskim, koczowniczym. Mimo że ludzie zajmowali się rolnictwem, nikomu nie przychodziło do głowy posługiwać się terminem zawodu rolniczego. Rolnictwo — podobnie jak

NATURALNE ZAJĘCIE

Rolnictwo było zajęciem naturalnym, rolnictwem zajmowano się na mocy urodzenia się na wsi, w rodzinie wiejskiej lub rol­niczej; zajęcia tego nie wybierano, zajęcia tego też się nie uczo­no. Do sposobu życia na wsi należało, jako rzecz oczywista i przyrodzona, zajmowanie

ZMIANA SYTUACJI

Sytuacja, jak sądzę, zaczęła się zmieniać dopiero w miarę ekonomicznego rozwoju kraju i powstawania coraz to innych działów gospodarki narodowej. Przed mieszkańcami wsi, uro­dzonymi w środowisku rolniczym, zaczęły się odkrywać nowe możliwości. Coraz częściej stawali oni — z własnej woli

PRÓBA DEFINICJI

Jak to pięknie napisał Stefan Moszczeński: „rolnictwo z wiedzy empi­rycznej stało się nauką”. I tu, jak sądzę, dochodzimy do warun­ków, które powinny być spełnione, by rolnictwo stało się zawo­dem: musi być ono świadomie obierane, trzeba też go się uczyć.Dochodzę zatem

POZORNE PODOBIEŃSTWO

Podobieństwo jest jednak tylko pozorne. Po­lega ono jedynie na tym, że zarówno w przemyśle wydobyw­czym jak i w rolnictwie produkt powstaje w wyniku procesów naturalnych. Natomiast różnica jest zasadnicza: w przemyśle wydobywczym człowiek eksploatuje to, co już zostało wytwo­rzone przez

W WIĘKSZOŚCI ZAWODÓW

W większości zawodów pozarolniczych można na pewien okres odejść od zawodu, w określonych działach gospodarki narodowej można też okresowo przerwać produkcję. W rolni­ctwie nie można tego zrobić. Dlatego właściwością zawodu rol­nika—praktyka, zwłaszcza w produkcji zwierzęcej, jest ciągłość pracy w roku.

W INNYCH ZAWODACH

W innych natomiast za­wodach często bywa tak, że gdy się spotkają fachowcy, zastrze­gają sobie, by nie mówić o sprawach fachowych, bo mają tego dość na co dzień i stale w miejscu pracy. Omawiając różne drogi wejścia do zawodu rolniczego mam na

W ROLNICZEJ RODZINIE

Urodzenie się w rodzinie rolniczej ułatwia z pewnością pod­jęcie zawodu rolniczego. Do niedawna jeszcze było prawie oczy­wiste, że syn rolnika przede wszystkim powinien zostać rolni­kiem, a jeśli nim nie zostaje to tylko dlatego, że istnieją jakieś ku temu powody. Najczęściej

W ZWIĄZKU Z PRZEMIANAMI

Dzisiaj w związku z przemianami społeczno-gospodarczymi, jakie zaszły i zachodzą w naszym kraju, sytuacja trwająca przez wiele wieków zmienia się. Naturalni kandydaci do zawodu rol­niczego, teoretyczni następcy gospodarza, nie czują się związani z tą — zdawałoby się — uprzywilejowaną sytuacją,

JAK WYNIKA Z DEFINICJI

Do zawodu rolniczego wchodzą także ludzie z rodzin nierol­niczych dzięki wolnemu wyborowi. Istnieją też liczne przykłady mówiące o tym, że młodzież pochodząca ze wsi, wykonująca początkowo inny zawód, zwłaszcza techniczny, gdy po jakimś czasie przejdzie przeszkolenie rolnicze i powróci do

POZA DZIEDZICTWEM

Wreszcie, poza odziedziczeniem gospodarstwa oraz wolnym wyborem, przyczyną podjęcia zawodu rolniczego bywa też pro­sty przypadek. Nie zawsze ci, co tą drogą trafiają do zawodu rolniczego, są najgorszymi fachowcami. Zawód rolniczy ma to do siebie, że gdy ktoś go dokładnie pozna,